top of page

ציוד 

כשצוללים טכניים אומרים "נקניק", מצוף סימון צולל (מצו"ל) או מצנח הצפה הם מתכוונים בעצם לאותו הדבר, מצוף מנופח באוויר שצף על פני המים מחובר בחוט לצולל במטרה לעדכן את צוות התמיכה שעל פני המים על מיקומו של האחרון.

עם התפתחות הפנסים בעשור האחרון והמעבר לשימוש במקורות אור בעלי עוצמה חזקה הנראים בבירור גם באור מלא, הוגדר הפנס  כאמצעי תקשורת תת ימי. בפרק זה נעסוק בפנסים לצלילה טכנית בכלל ולצלילות חדירה בפרט. 

חישבו על תרחיש של צולל עם עודף משקל הקופץ מסירה כשברז המיכל סגור, אין לו אפשרות לנשום או לנפח מאזן וגם לא די כוח להשאר על פני המים

1/1

Please reload

מאגר המידע

מאמרים מקצועיים העוסקים  בצלילה טכנית וצלילה מתקדמת,  ציוד צלילה, פיזיולוגיה, ביולוגיה ימית מערכי הדרכה ועוד.

 

פיזיולוגיה 

טקסט זה הנו תקציר פרסום של ריצ'ארד פייל המתמקד באסטרטגיות דקומפרסיה, אסטרטגיות ש"צמחו מלמטה" כתוצאה מנסיון אמפירי שנצבר במהלכן של עשרות אלפי צלילות טכניות. עוד מציג הפרסום תזה הקושרת בין תסמינים ותהליכים פיזיולוגיים נוספים לבין שכיחות הופעתה של מחלת הדקומפרסיה.

במקביל להתפתחות הענף המכונה "צלילה טכנית" בקרב צוללים ספורטיביים, גדל הפוטנציאל למחלת הדקופרסיה ((DCI בקרב אוכלוסיה זו ויחד עמו גם העניין בתחום הרקומפרסיה הרטובה IWR)). רבים מהנימוקים המועלים תדיר כנגד השימוש בנוהל זה (העדר יכולת לספק חמצן לצולל במים, סכנה של מתאים, סכנת היפוטרמיה ועוד.) נשללים או שהינם בעלי  השלחות פחותות כשהדבר נוגע לצוללים טכניים.

I'm a product description. This is a great place for you to say a little more about your products. Double click me to change me and add your own content. To customize me and change my font click on the Design tab in the property panel.

1/1

Please reload

מטרת המאמר הנה הגדרת תפקידיו של צוות התמיכה והוא נכתב בכוונה לסייע בגיבוש מערכי התרגול של קבוצת H2O ונהליה לביצוע צלילות טכניות מספינה בים פתוח. בכתיבה משולבות מובאות רבות ממאמר של דין מרשל* בנושא צוללי תמיכה, מאמר אשר התפרסם בפורום Deco Stop. 

מנהל השטח

הגדרת התפקיד 
על מנהל השטח מוטלת האחריות הכוללת לניהול וביצוע מוצלח ובטוח של הצלילה המתוכננת. אם לדבר בשפה פשוטה הרי שאת משימותיו ניתן
לחלק למרכיבים הבאים:

א. אחריות לארגון ציוד הצלילה על סיפון הספינה 
ב. הבאת הספינה לנקודה וזריקת אנ 

ג. תדרוך צוללי הגז וצוללי התמיכה 

ד. עגינה / תמרון הספינה באופן שיאפשר לצוללים 

1/1

Please reload

טכניקה  

bottom of page