top of page

״בניית מודל לצלילה היא יותר מעשה אמנות מאשר מדע״

 Bruce Wienke

מאגר המידע

מודלים הלדניים שעור מספר 2.

כתב : עמיחי ורדי 

מודלים הלדניים 5 שעורים 

שעור מס׳ 1 טעינה ופריקה של רקמות, משוואות הלדן ושריינר

שעור מס׳ 2 גבולות דקומפרסיה, גרדיאנטים קריטיים, NDL והגדרות ערכי M  לפי וורקמן ובולמן. (צילום מסמך) 

שעור מס׳ 3 רקמות, גזים ותערובות (צילום מסמך)

שעור מס׳ 4 מקדמי בטיחות, פקטורי גרדיאנט וצלילות חוזרות. (בעריכה)

שעור מס׳ 5 תיקוני הרכב הגז הראתי (בעריכה) 

bottom of page