top of page

ד. עגינה והורדת צוללים על האנך 
מנהל הצלילה אחראי לתאום עגינת הספינה או תמרונה עם הסקיפר באופן שיאפשר את ירידת הצוללים על האנך, אופן הירידה יקבע ע"י מנהל הצלילה ע"פ השיקולים הבאים: 
1. תנאי הים - זרמים סוול / גלים ורוח, אפשרות עגינה. 
2. כמות הציוד שנושאים צוותי הצלילה (האם ניתן לקפוץ מהספינה עם כל הציוד או יש להניח  ציוד על חבל טבעות לפני הורדת הצוללים.) 
3. מנהל הצלילה רשאי להחליט על ביטול הצלילה כולה או ביטול צלילה של כ"א מהמשתתפים. 


לאחר העגינה ובסמוך לכניסת הצוללים למים יש לודא (ב gps) כי האנך ו/ואו העוגן נמצאים במקומם המיועד וכי לא נסחפו בזרם. 

בשום מקרה לא תתבצע גרירה של צוללים אל האנך ע"י הספינה.

לא יתבצע שילוב מנועים בעת הירידה למים והמצאות צולל / צולל בטיחות בקירבת הספינה.  


ה. מעקב אחר הצוותים במים 
מנהל הצלילה בסיוע צוות הספינה וצוות התמיכה יעקבו אחר התנהלות הצלילה 
1. משך הצלילה בהתאמה לתכנון (מנהל הצלילה) 
2. תצפית לזיהוי צוללים שנסחפו ו/או תקלות אחרות. (כל מי שזמין על הספינה) 


ו. איסוף צוללים וציוד בתום הצלילה 
מנהל הצלילה אחראי לתיאום עם הסקיפר והפעלת צוללי הבטיחות והתמיכה בסיום הצלילה 
1. החלטה להוריד צולל תמיכה למים בהתאם לתכנון או ביצוע חריגה מתכנון ע"פ שיקול דעתו 
2. אחריות להעלאת ציוד וצוללים לסיפון הספינה, קביעת אופן וסדר עליית הצוללים. 


ז. הגשת עזרה ראשונה ופינוי במקרה הצורך. 
למנהל הצלילה הסמכות להכריז על ארוע חריג והחלטה על פינוי צולל למעט מקרים בהם נמצא על הסיפון רופא או פרמדיק מוסמך. 

מנהל הצלילה יהיה אחראי לתחקיר בסיום הצלילה, כתיבה ופרסום הסיכום . 
הסיכום יכלול פרטים על הצלילה לרבות: 
מקום, זמן, פרטי האתר, הספינה, מטרת הצלילה, שמות הצוללים, גזים תצורת ציוד, פרופילי דקו' מתוכננים ופרופיל בפועל של הצוותים. תכנון מול ביצוע (לרבות משימות וניתוח ארועים חריגים אם היו) לקחים. 


הערות :
בשום מקרה לא תהיה התערבות של איש מהצוללים בהחלטות מנהל הצלילה (לרבות עצות או פניה אל הסקיפר) בשלבי העגינה , זריקת האנך הורדת צוללים למים ו/או העלאתם.  למעט אם הונחה מי מהם לעשות כן ע"י מנהל הצלילה עצמו או שהדבר נעשה במטרה למנוע תאונה ו/או פגיעה בצולל או איש צוות אחר. 

קישור למאמר בנושא צוללי תמיכה ובטיחות: .

מנהל השטח - Surface Manager
מתוך נהלי הצלילה של קבוצת H2O, דן אשכנזי

הגדרת התפקיד 
על מנהל השטח מוטלת האחריות הכוללת לניהול וביצוע מוצלח ובטוח של הצלילה המתוכננת. אם לדבר בשפה פשוטה הרי שאת משימותיו ניתן לחלק למרכיבים הבאים: 


א. אחריות לארגון ציוד הצלילה על סיפון הספינה 
ב. הבאת הספינה לנקודה וזריקת אנך 

ג. תדרוך צוללי הגז וצוללי התמיכה 

ד. עגינה / תמרון הספינה באופן שיאפשר לצוללים להגיע בנוחות ובבטחה לאנך על ציודם. 

ה. מעקב אחר הצוותים במים. 
ו. איסוף צוללים וציוד בתום הצלילה. 
ז. מתן עזרה ראשונה ופינוי במקרה הצורך. 


א. ארגון ציוד הצלילה על סיפון הספינה 
מנהל הצלילה אחראי לארגון הציוד באופן שיאפשר התארגנות וירידה "חלקה" למים של הצוותים.  ציוד אישי (שאינו משמש לצלילה) יאוכסן רחוק מפתחי הירידה למים ובאופן שאינו מפריע לתנועה על הסיפון. ציוד המשמש בצלילה יאורגן ע"פ סדר הירידה למים. ע"פ אותו הגיון ציוד של צוותים שסיימו את הצלילה ימוקם הרחק ומאחורי שטח ההתארגנות וציוד המיועד לרדת למים. 


ב. הבאת הספינה לנקודה וזריקת אנך 
בדיקות טרום צלילה המצאות ותקינות הציוד יעודי, לרבות אנך GPS אקו' סאונדר וכיו"ב. התאמת משקולות האנך, אורך החבל ,גודל ומס' המצופים לעומק האתר ואפיו. אחריות על זריקת האנך בנקודה ותיאום בין צוות האנך (צוללי בטיחות או צוות הספינה והסקיפר. ) 

סטיית מצוף אנך ממשקולת האנך : 
אורך החבל עומק המטרה + 5 מ' "סלאק" *
עומק / אורך החבל / סטיית מצוף על פני המים 
30            35                         18 
35            40                         19 
40            45                         21 
45            50                         22 
50            55                         23 
55            60                         24 
60            65                         25 
65            70                         26 
70            75                         27 
75            80                         28 
80            85                         29 
85            90                         30 
90            95                         30 
95            100                        31 
100           105                        32 

 

ג. תדרוך צוללי הגז וצוות התמיכה

זה יתבצע בסמוך לירידת צוללי הגז למים ויכסה את תכנון הצלילה של כל צוות, זמני תחתית ודקו המשימות . אלו ירשמו על לוח שישרת את צוות התמיכה לצורך מעקב.  עוד יכלול התדריך  רענון של מקרים ותגובות, עבודת צוות  וישור קו לגבי התקשורת עם צוללי הגז בתרחישים שונים. (סוגי מצו״ל ומשמעות כ״א) חלוקת המשימות תקבע ע״י מנהל השטח בהתאם לניסיונם של הצוללים וכישוריהם. 


* אורך ״סלאק״ מינימאלי  לצורך המחשה 

bottom of page